Item Infomation


Title: Những vấn đề chung về nhân lực quản lý di sản văn hóa
Authors: Nguyễn, Sỹ Toản
Issue Date: 2023
Abstract: Bài viết trình bày về những vấn đề chung về nhân lực quản lý di sản văn hóa. Trong bài viết, tác giả nêu các nội dung chính bao gồm: Khái quát chung về nguồn nhân lực; Nguồn nhân lực văn hóa và nhân lực quản lý di sản văn hóa; Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Cập nhật khung kiến thức theo nhu cầu thực tế.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19291
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.