Item Infomation


Title: Tác động của cơ chế thị trường đến môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
Authors: Vũ, Thị Uyên
Issue Date: 2022
Abstract: Lễ hội truyền thống là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được hình thành từ lâu đòi, thể hiện bán sắc văn hóa dân tộc và có ý nghĩa quan trong trong đòi sống tinh thần của người Việt. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, dưới tác động của cơ chế thị trường, môi trường văn hóa (MTVH) trong lẻ hội đã có những biến đổi trên nhiều phương diện từ cảnh quan di tích, thời gian, không gian tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa cũng như úng xử đối với lễ hội truyền thống. Sự tác động đó cô cả những yếu tố tích cục, tuy nhiên, sư chi phối của yêu tố thương mại, yếu tố lợi nhuận trong tổ chức lễ hội đang là mối đe dọa tới việc bảo tôn các giá trị văn hóa cổ truyền và bản sắc dân tộc trong các lễ hội truyền thống.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19176
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • vũ thị uyen tạp chí vhnt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.