Item Infomation


Title: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Mai Thanh
Issue Date: 2022
Publisher: Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Abstract: Là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa và phát huy mà còn chắt lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu cho văn hóa của dân tộc mình. Những tư tưởng, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về văn hóa mãi là kim chỉ nam cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên cơ sở đó có thể hội nhập và giao lưu với các nền văn hoa khác trên thế giới để cùng nhau phát triển.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19175
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.