Item Infomation


Title: Đường lối văn hóa của Đảng trong "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 - ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước, góp phần đưa cách mạng tháng Tám đến thành công
Authors: Trần, Thị Mai Thanh
Nguyễn, Thị Huệ
Issue Date: 2023
Abstract: Năm 1913, trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là sự phân hóa sâu sắc trong các giai tầng xã hội Việt Nam, trong đó có văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám (1941) Đảng ta chủ trương cần thành lập Mặt trận Việt Minh, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó chú trọng lôi kéo, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đáp ứng sứ mệnh lịch sử cấp bách này, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời. Đường lối văn hóa của Đảng thể hiện trong Đề cương đã có tác dụng soi đường, định hướng và trở thành ngọn cờ tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước tham gia cách mạng, góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19173
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.