Item Infomation


Title: Thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây - các vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu số
Authors: Ngô, Văn Tháp
Issue Date: 2019
Abstract: Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm thay đổi bản chất quá trình biến thông tin thành tri thức. Trong bối cảnh đó, ứng dụng thư viện số trên môi trường điện toán đám mây là một trong những bước tiến đầu tiên hướng tới mô hình đại học số, thúc đẩy quá trình phát triển thư viện trong các trường đại học. Bài viết này đề cập ứng dụng mô hình thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây và phân tích các yếu tố an toàn thông tin từ kiến trúc dịch vụ đến các đặc trưng an toàn thông tin thư viện số đại học trên nền điện toán đám mây.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15561
Appears in Collections:OER-Văn bản, hình ảnh
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
  • thapnv_2019_ dien toan dam may.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.