Item Infomation


Title: Một số suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bảo tàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư
Authors: Phạm, Thu Hằng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Theo cách hiểu chung nhất, nhân lực là nguồn lực con người, với tư cách là một nguồn nhân lực của quá trình phát triển, đang tham gia lao động, sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, được biểu hiện ra là số lượng và chất lượng nhất định tại một thời điểm nhất định. Theo đó, có thể nhận thấy, nguồn nhân lực ngành Bảo tàng hiện nay chính là đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại thiết chế bảo tàng và các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đương.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15554
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phạm Thu Hằng (2).pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.