Item Infomation


Title: Vài suy nghĩ về việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư
Authors: Nguyễn, Tri Phương
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học (GDĐH) sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển GDĐH; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15552
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Tri Phương (2).pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.