Item Infomation


Title: Quảng bá du lịch Tuyên Quang thông qua văn hóa ứng xử của dân tộc Tày ở huyện Lâm Bình- Tuyên Quang
Authors: Phạm, Lê Trung
Issue Date: 2022
Abstract: Tóm tắt Làm Bình là hên vùng cao với trên 60% là dân tộc Tây và một số diện đã nhiều số khác như Dao H Mông điều kiện tự nhiên, môi trường phong phú và bản sắc các bác các hạng thích hợp với phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch công. đồng Tuy nhiên với đặc điểm dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số sinh sống theo cộng đồng làng, bản đã có những hạn chế về khả năng giao tiếp, ứng xử và hội nhập Tên hóa ứng xử trong hoạt động du lịch là những quy định, những kỹ năng hành về, tố quan trọng trong việc phát triển du lịch của huyện Lâm Bình. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ đánh giá những biểu hiện và nhận thức về văn hoá ứng xử của người dân địa phương trong mỗi trường sống từ đó có đưa ra những giải pháp cụ thể trong văn hoá ứng xử để người dẫn nhanh chóng hội nhập và ứng dụng trong hoạt động du lịch của huyện Lâm Bình.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15380
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phạm Lê Trung (4).pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.