Item Infomation


Title: Quản lý nhà nước về văn hoá ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Authors: Phan, Văn Tú
Nguyễn, Ánh Nguyệt
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về văn hóa: Khái niệm, những nguyên tắc, những nội dung, phương pháp và ý nghĩa của công tác quản lý nhà nước về văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Sơn La. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về Văn hóa ở thành phố Sơn La trên 3 lĩnh vực cụ thể. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố thời gian tới.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1058
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Ánh Nguyệt luận văn đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.