Browsing by Author Nguyễn, Văn Thiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2021)

 • This paper focuses on the following contents: Analysis of the current human resource requirements in libraries and information centers (LICs); Survey and assessment of the situation of human resources in LICs in Vietnam; Proposing solutions to improve the quality of human resources in LICs in order to ensure efficient operations.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2020)

 • Trong bối cảnh thực hiện sứ mệnh quản trị tri thức số, các thư viện cần thiết phải kết nối liên thông nhằm tạo ra hệ thống liên kết chia sẻ thông tin qua môi trường mạng. Tuy nhiên, thực trạng kết nối liên thông giữa các thư viện Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về cơ chế kết nối và về vấn đề kỹ thuật, đòi hỏi cần có giải pháp khắc phục.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên; Nguyễn, Thị Thơm; Hoàng, Thị Chúc; Kim, Thị Oanh; Lê, Thị Lệ (2022)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm nhu cầu học liệu; làm rõ thực trạng nhu cầu học liệu của sinh viên trong đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội; phân tích những thay đổi trong nhu cầu học liệu của sinh viên. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với các cơ sở giáo dục đại học nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu học liệu của sinh viên trong bối cảnh đào tạo trực tuyến.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2013)

 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và hội nhập quốc tế, trong gần ba thập niên trở lại đây, các thư viện Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Cơ chế mở cửa, giao lưu trao đổi với tất cả các quốc gia trên thế giới đã cởi trói cho các thư viện và tạo ra những bước phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên các thư viện Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Bài viết này phân tích về những thách thức đối với các thư viện Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Nam; Nguyễn, Văn Thiên (2021)

 • Bài viết đề cấp đến khái niệm thư viện số; Những vấn đề căn bản cần quan tâm khi xây dựng thư viện số: Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, tài liệu số, nhân lực và chính sách thông tin trong thư viện số.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên;  Advisor: PGS.TS. Trần, Thị Minh Nguyệt; TS. Nguyễn Thu Thảo (2017)

 • Luận án hệ thống hóa và làm phong phú thêm những vấn đề cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại; Phân tích quá trình chuyển dịch của các thư viện Việt Nam sang mô hình thư viện hiện đại; Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2021)

 • This article systemizes and analyzes the arguments about the organizational structure model in libraries and information centers (LICs) today, surveys and analyzes the modernization situation in LICS in Vietnam; current status of the organizational structure model in LICS in Vietnam; proposes to renovate the organizational structure model applicable to LICs in Vietnam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2016)

 • Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi nhiều hoạt động trong thư viện theo hướng tự động hóa, các thư viện Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình thư viện truyền thống sang hiện đại. Sự thay đổi này mang đến nhiều lợi ích cho người dùng tin và các thư viện, tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân làm bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý. Bài viết đề cập đến sự phát triển của các thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại; Luận giải về những vấn đề đặt ra, sự cần thiết phải đổi mới và những yêu cầu đối với mô hình cơ cấu tổ chức trong thư viện Việt Nam hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên; Nguyễn, Thanh Thủy (2016)

 • Thông qua việc khảo sát thực tế tại 72 thư viện và trung tâm thông tin, bài viết tập trung phân tích những thay đổi trong hoạt động thông tin - thư viện tại Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Nghiên cứu thực trạng một số nội dung của quản lý nhà nước về thông tin - thư viện. Luận giải về những vấn đề đặt ra và đề xuất kiến nghị nhằm đổi mới một số nội dung trong quản lý nhà nước về thông tin - thư viện tại Việt Nam hiện nay.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết này hệ thống hóa và hoàn thiện khái niệm về chính sách thông tin; Thư viện số; Phân tích, luận giải về những vấn đề cần lưu ý khi thiết lập chính sách thông tin, áp dụng chính sách thông tin trong thư viện số

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2015)

 • This article focuses on the following: systemizing theoretical issues of the impact of ICTs on libraries and issues related to organizational models in ICTs based library environments; Surveying 72 major libraries in Viet Nam in order to gain an understanding of their current status of ICTs applications and the type of organizational models used in those libraries; Interpreting problems that libraries are experiencing, describing the need for changes and requirements for the current organizational models in Viet Nam libraries.