Lại Vũ Kiều Trang
author picture
Trình độ chuyên môn: Tâm lý học
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=NLA9PhwAAAAJ

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ 2017 - nay: Giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản, trường Đại học Văn hoá Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>:Tâm lý học, giáo dục học, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tư vấn tâm lý, hành vi, tính cách, xu hướng, tâm lý học đường.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Tâm lý học Đại cương, Tâm lý hocn gia đình, Tứ vấn tình yêu - hôn nhân, Kỹ năng mềm.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

107

VIEWS & DOWNLOAD

67

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Mai Thanh; Lại, Vũ Kiều Trang;  Advisor: Bài viết trình bày vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục giá trị cho học sinh. Đưa ra phương pháp kết hợp giáo dục giá trị giữa ba lực lượng: gia đình- nhà trường và xã hội. (2019)

  • -

  • Article


  • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2018)

  • From the first year, students of Hanoi University of Culture are studying basis sciences. There are the foundation courses for the entire learning process, including General Psychology. The course provides students with a holistic perspective on the spiritual life of the human person, which will guide the application of the theory of the subject to life as well as in the field odd career-oriented activities in the future. In the process of learning, the instructor can organize activities to help students discover new knowledge while at the same time helping students to develop their soft kills, bring excitement to students, help improve teaching effectiveness. Ngay từ năm nhất, sinh v...