Lý Thị Ngọc Dung
author picture
Trình độ chuyên môn: Di sản văn hoá; bảo tàng; sử học
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://www.facebook.com/ngocdung91

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 2013 đến nay công tác tại Khoa Di sản văn hoá, Giảng viên thuộc tổ bộ môn Bảo tàng học.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Bảo tàng học, Văn hoá học, Quản lý văn hoá.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Trưng bày hiện vật Bảo tàng; Xây dựng Dự án Trưng bày Bảo tàng; Cộng đồng và Di sản văn hoá; Truyền thông Di sản văn hoá.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

120

VIEWS & DOWNLOAD

28

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 8 of 8
 • Article


 • Authors: Lý, Thị Ngọc Dung (2022)

 • Bảo tồn và phát triển dựa vào cộng đồng là xu thế phổ biến trên thế giới; hiện nay, mô hình bảo tàng - cộng đồng - du lịch đang ngày càng được nhân rộng. Thực chất của mô hình này đó là bảo tàng và cộng đồng cùng hợp tác nhằm tăng tính “đàn hồi” của di sản văn hóa, tạo nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Cộng đồng được cải thiện nhiều hơn về kinh tế, thấy được vai trò của chính mình, thêm tự hào và quan tâm hơn đến việc bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa. Du lịch khai thác tài nguyên văn hóa hợp lý, hướng tới phát triển bền vững là kết quả hợp tác giữa bảo tàng và cộng đồng. Tuy nhiên, khi du lịch di sản văn hóa phát triển quá mạnh sẽ tạo nhiều áp lực tới việ...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Ngọc Dung (2021)

 • Có thể nói, không thể tách yêu tố tham gia và trao quyền trong cả lý thuyết nghiên cứu và hoạt động của bảo tang cụ thể bởi lẽ khi có chia sẻ quyền lực thì mới có tham gia, cái thay đổi ở đây là: trao quyền nhiều thì mức độ tham gia lớn, trao quyền quyết diinhj thì ít mức độ tham gia thấp hơn. Do đó trao quyền và tham gia không tự sinh ra và mất đi mà chỉ có sự chuyển dịch giữa các yếu tố. Một khía cạnh khác, hiểu rõ về mức độ tham gia của cộng đồng liên quan đến quyền lực: Khả năng của các lợi ích khác nhau để đạt được ddieuf mong muốn, Quyền lực phụ thuộc vào ai có thông tin. Nhiều bảo tàng không muốn cộng đồng tham gia bởi thực tiễn truyền tải thông tin.

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Ngọc Dung (2020)

 • Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) từ khi có ý tưởng xây dựng đã xác định sứ mệnh và xu hướng hoạt động là “bảo tàng vì cộng đồng". Bảo tàng đã lựa chọn hiện vật và giới thiệu những câu chuyện đằng sau hiện vật cho chủ thể văn hóa. Song song với hoạt động trưng bày giá trị văn hóa vật chất, Bảo tàng còn thường xuyên khuyến khích và tạo điều kiện cho chủ thể văn hóa trực tiếp giới thiệu những giá trị văn hóa phi vật thể đến công chúng. Đó là việc cộng đồng tự nói về văn hóa của chính mình, mới chủ thể văn hóa đến Bảo tàng với những kinh nghiệm dân gian dựng lại ngôi nhà mang đặc trưng văn hóa của họ, công chúng được thưởng thức chươn trình nghệ thuật hay trải nghiệm các kỹ thuật thủ...

 • Article


 • Authors: Lý, Thị Ngọc Dung (2020)

 • Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) từ khi có ý tưởng xây dựng đã xác định sứ mệnh và xu hưởng hoạt động là “bảo tàng vì cộng đồng". Bảo tàng đã lựa chọn hiện vật và giới thiệu những câu chuyện đằng sau hiện vật cho chủ thể văn hoá. Song song với hoạt động trưng bày giá trị văn hoá vật chất, Bảo tàng còn thường xuyên khuyến khích và tạo điều kiện cho chủ thể văn hoá trực tiếp giới thiệu những giá trị văn hoá phi vật thể đến công chúng. Đó là việc cộng đồng tự nói về văn hoá chính mình, mời chủ thể văn hoá đến Bảo tàng với những kinh nghiệm dân gian dựng lại ngôi nhà mang đặc trưng văn hoá của họ, công chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật hay trải nghiệm các kỹ thuật thủ cô...

 • Book


 • Authors: Lý, Thị Ngọc Dung (2020)

 • Nếp sống tôn giáo của phật tử hay sinh hoạt tôn giáo là một trong các nội dung của an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu thực hành tôn giáo của người dân. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu, định hướng cho tinh thần đạo Phật được thấm nhuần và lưu lộ trong những sinh hoạt thường nhật, mục đích chính của sinh hoạt tôn giáo là nuôi dưỡng tình cảm từ bi, phát triển trí tuệ từ đó nâng cao ý thức xã hội tạo ra cuộc sống bình an.