Request a document copy: Xây dựng hệ thống quản lý thư viện theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Vui lòng liên hệ Thư viện.