Item Infomation


Title: Vấn đề tự học của sinh viên trong đào tạo tín chỉ hiện nay
Authors: Trần, Bạch Dương
Issue Date: 2019
Abstract: Hiện nay hầu hết sinh viên vẫn còn khá mơ hồ trong nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động, tự học tự nghiên cứu. Ảnh hưởng của một vài thói quen học tập thiếu tích cực, thụ động và máy móc từ cấp học THPT, tâm lý mua và sử dụng đề cương ôn tập có sẵn đang tạo những tác động xấu đến kết quả học tập của sinh viên. Cần có những hành động, giải pháp thiết thực để thay đổi nhận thức trong sinh viên về vấn đề này.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6139
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

522

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.