Item Infomation


Title: Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành văn hoá học nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trong bối cảnh xã hội hiện nay , để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội về đội ngũ cán bộ văn hóa với năng lực khoa học và thực tiễn chuyên sâu , khoa Văn hóa học luôn luôn đổi mới , đề xuất , thiết kế chương trình đào tạo Cử nhân Văn hóa học mới với tính khoa học và ứng dụng cao giúp cho sinh viên có thể vững vàng trong kiến thứcvà thực hành tốt kỹ năng nghề nghiệp . Chính vì vậy , bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cơ bản của ngành đào tạothì việc nâng cao , bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên là một nhiệm vụ song hành và cấp bách . Trong bài tham luận này , trên cơ sở nhìn nhận về thực trạng việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên , người viết muốn đưa ra một số đề xuất , giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Văn hóa học nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội .
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6099
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

123

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.