Item Infomation


Title: Vai trò của công nghiệp văn hóa trong hoạt động ngoại giao văn hóa (nghiên cứu trường hợp công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc)
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Issue Date: 2017
Abstract: Hiện nay , khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế càng đi vào chiều sâu thì văn hoả càng nổi lên là một trong những trụ cột chính của ngoại giao hợp tác . Những vấn 2 trọng tâm được đặt ra đối với các quốc gia , như : sự đối thoại giữa các nền văn hoá đề văn minh , chính sách bảo vệu đa dạng văn hoá và vấn đề xuất nhập khẩu các sản công nghiệp văn hoá như Mỹ , Nhật Bản , Hàn Quốc . Ở Hàn Quốc từ năm 1998 , chính phủ đã chú trọng đến nền công nghiệp văn hoá và đưa ra chiến lược " Văn hoá lập quốc ” , coi ngành văn hoá là ngành công nghiệp trụ cột mang tính chiến lược của phát triển kinh tế quốc gia trong thế kỷ XXI . Là một trong những ngành công nghiệp văn hóa tiêu biểu , công nghiệp điện ảnh không những có khả năng to lớn trong việc truyền bá , bảo vệ , phát huy bản sắc , giá trị văn hoá dân tộc Hàn , mà còn giữ vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế tri thức của quốc gia này . Bài viết này bước đầu bàn về vai trò của ngành công nghiệp điện ảnh đối với hoạt động ngoại giao văn hóa ở Hàn Quốc .
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6093
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

398

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.