Item Infomation


Title: Nguyên tắc đại chúng hóa và nền văn học hướng về đại chúng giai đoạn 1945-1975
Authors: Vũ, Thị Thanh Hoài
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Nền văn học trong suốt những năm qua đã luôn gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc và theo sát những yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, góp phần không nhỏ vào chiến thắng và thành tựu chung của toàn dân tộc. Nhìn lại lịch sử 75 năm kể từ khi bản Đề cương văn hóa ra đời, đặc biệt với nguyên tắc "đại chúng hóa" - một nguyên tắc đã trở thành yêu cầu, phương châm của nền văn học giai đoạn 1945 - 1975, từ lực lượng sáng tác, quan niệm nghệ thuật về con người cho đến phương thức thể hiện.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5877
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

170

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.