Item Infomation


Title: Truyền thống và đổi mới trong văn hóa Việt Nam
Authors: Vũ,Khiêu
Issue Date: 1988
Abstract: Bài viết chủ yếu nói về nền văn hóa truyền thống và hiện đại, nêu ra những đề xuất để đổi mới cũng như muốn Việt Nam xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc Việt Nam
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4825
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • tlvh5.pdf
      Restricted Access
    • Size : 248,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.