Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 116 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; Phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin thư viện hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT) tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2011)

 • Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học văn hóa Hà Nội gần đây đã triển khai đánh giá, cải thiện chương trình đào tạo với mục tiêu xây dựng được một chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin học hiện đại theo mô hình các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và quy trình đào tạo đại học. Bài viết này phân tích sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo đồng thời trình bày thực tiễn đổi mới nội dung chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Cường (2022)

 • Trang phục dân tộc sẽ còn đồng hành với con người lâu dài và trở thành một tổng thể không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Nếu trang phục truyền thống không còn tồn tại, bị mai một đi sẽ làm mất đi một giá trị văn hóa, tín ngưỡng, giá trị tâm linh và bản sắc của các dân tộc. Chính vì vậy việc bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đang trở thành vấn đề cấp bách trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, trước hết đối với những người làm công tác văn hóa và được chính chủ thể là đồng bào các dân tộc quan tâm

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Cường (2022)

 • Trong giai đoạn 2011-2020, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhiều địa phương được quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Di sản văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được đầu tư nghiên cứu , hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2018)

 • Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về dịch vụ thông tin thư viện; Phân tích những quan điểm về dịch vụ thông tin hiện đại; Khảo sát thực trạng dịch vụ trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT) tại Việt Nam; Luận bàn về những ưu điểm, tồn tại và đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt Nam

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thiên (2017)

 • Bài viết này hệ thống hóa và hoàn thiện khái niệm về chính sách thông tin; Thư viện số; Phân tích, luận giải về những vấn đề cần lưu ý khi thiết lập chính sách thông tin, áp dụng chính sách thông tin trong thư viện số