Item Infomation


Title: Phát triển sản phẩm du lịch tại Vịnh Bái Tử Long
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh
Vũ, Thị Lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận chung về du lịch và sản phẩm du lịch. Đồng thời, phân tích thực trạng, tiềm năng phát triển và trình bày định hướng, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2953
Appears in Collections:KHOA DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vũ Thị Lý.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.