Item Infomation


Title: Truyền thông đối ngoại với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta trong tình hình mới
Authors: Ngô, Văn Phong
Issue Date: 2022
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về Truyền thông đối ngoại với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đề tài tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng truyền thông đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bối cảnh mới, từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp về cho công tác này trong bối cảnh mới.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19289
Appears in Collections:LĨNH VỰC SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ BÁO CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngô Văn phong - truyền Thông đối ngoại v.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.