Item Infomation


Title: Xây dựng môi trường văn hóa tại các khu công nghiệp, chế xuất - Một tất yếu khách quan ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Bạch Dương
Lê, Cao Thắng
Issue Date: 2022
Abstract: Môi trường văn hóa có mối quan hệ biện chứng với các môi trường chính trị, kinh tế - xã hội... Chính vì thế xây dựng môi trường văn hóa chính là một trong những nội dung quan trọng nhất trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vĩng đất nước. Môi trường văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là một thành tố quan trọng, là hạt nhân trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa nói chung của dân tộc. Sản phẩm đồng thời cũng là chủ thể của môi trường văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất chính là những người công nhân, giai cấp tiên tiến, đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ, quyết định đến sự phát triển bền vũng của xã hội, là lực lượng lãnh đạo tiên phong trong phong trào cách mạng, xây dựng xã hội mới. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển môi trường văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách. Nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn khẳng định tính tất yếu của việc xây dựng môi trường văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta hiện nay được thể hiện trên các bình diện như thế nào, đó chính là nội dung chính chúng tôi muốn luận giải trong bài viết này.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19288
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.