Item Infomation


Title: Xây dựng chương trình đào tạo du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số (qua thực tiễn chương trình đào tạo của một số cơ sở đào tạo du lịch)
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Issue Date: 2021
Abstract: Bước sang thế kỷ 21, sự ra đời của công nghệ cao đã giúp các nước phát triển tái công nghiệp hoá, thế giới bước sang kỷ nguyên của xã hội thông tin. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và kỹ năng đã trở thành lợi thế quyết định đối với mỗi quốc gia. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề của đời sống nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới này trở thành quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nền giáo dục hiện đại đó là việc đổi mới chương trình đào tạo. Từ việc phân tích các yếu tố tác động của bối cảnh chuyển đổi số đến việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Du lịch, bài viết chỉ ra thực trạng chương trình đào tạo ngành Du lịch trong một số cơ sở đào tạo hiện nay và đề xuất một số giải pháp xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15359
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.