Item Infomation


Title: Một số nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên
Authors: Trương, Đại Lượng
Issue Date: 2014
Abstract: Sự phát triển của xã hồi thông tin và nền kinh tế trị thức đang đòi hỏi pgười lạo động phải có năng lực từ duy, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng như khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên ngày càng trở nên quan trọng. Bài viết nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên như: văn hoá nhà trường, động cơ của sinh viên, trình độ của cán bộ thư viện, phương pháp giảng dạy của giảng viên, sự phối hợp giữa cán bộ thư viện với giảng viên, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông.
Description: The development of information society and knowledge economy requires the laborers a number of skills such as thinking skills, problem-solving skills, lifelong learning ability in order to keep up with the speed of development. Therefore, information literacy of students become more and more important. This article discusses some aspects impacting the development of information literacy of students: academic community environment, students' motivation, qualification of the library staff, teaching methods of lectur- ers, the collaboration between library staff and faculties and the application of information technologies in the teaching process.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/7243
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.