Item Infomation


Title: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Issue Date: 2016
Abstract: Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Chính sách mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. Các văn bản quy phạm lĩnh vực nông nghiệp và PTNT mới được ban hành tháng 8/2016
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4772
Appears in Collections:Lớp: Tổ chức thông tin trong BMTC 2020 - TV23A37(N01) - HUC
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TL17.pdf
      Restricted Access
    • Size : 497,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.